Lūdzu uzgaidiet…

Kā saņemt PROMO Cash&Carry klientu karti


PROMO Cash&Carry klienta karti var iegādāties tikai juridiskas personas.

Karte tiek izgatavota 7 darba dienu laikā un to var saņemt PROMO Cash&Carry veikalā.
Ja karte netiek lietota 2 gadus no tās izgatavošanas datuma, tā tiek anulēta.
 
Promo Cash&Carry karte ir Sanitex SIA īpašums, tā var tikt anulēta bez brīdinājuma un ir lietojama saskaņā ar kartes lietošanas noteikumiem. Uz kartes norādītā persona ir pilnībā atbildīga par kartes un datu saglabāšanu. Kartes lietotājam par tās nozaudēšanu ir jāinformē Sanitex SIA pa tālruni +371 67048400. Kartes atradējam lūdzam to nodot Sanitex SIA, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas nov., LV-2111.

PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU

Datu pārzinis

Cash&Carry” klienta kartes pieteikuma veidlapā norādīto datu pārzinis ir SIA „SANITEX“, reģistrācijas kods: 40003166842, adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagast, Ķekavas novads LV-2111, e-pasts: info@sanitex.eu (turpmāk saukts „Sanitex”).


Datu apstrādes mērķi

„Sanitex“ apņemas apstrādāt „Cash&Carry” klienta kartes pieteikuma veidlapā (turpmāk sauktā „Veidlapa“) norādītos datus „Cash&Carry” klienta kartes administrācijas un tiešā mārketinga mērķiem.


„Cash&Carry” klienta kartes administrācija

„Sanitex“ apņemas „Cash&Carry” klienta kartes administrācijas mērķiem apstrādāt tādus datus, kā pašnodarbinātā apliecības kopija, uzņēmuma nosaukums un tālruņa numurs, mobilā tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma kods, PVN maksātāja numurs, pašnodarbinātā apliecības numurs un termiņš, preču izkraušanas adreses, veicamās darbības, uzņēmuma izpilddirektors, uzņēmuma darbinieku skaits, to personu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses, kurām tiek pasūtītas papildu klientu kartes, kā arī karšu piegādes adreses. Ja Veidlapā netiek norādīta obligāti sniedzamā informācija, „Sanitex“ neizsniegs „Cash&Carry” klienta karti. „Sanitex“ apņemas apstrādāt datus ar datu subjekta piekrišanu, kā arī, balstoties uz tā likumīgajām interesēm un/vai līguma izpildi.

„Sanitex“ drīkst nosūtīt „Cash&Carry” klienta kartes īpašniekam preču un/vai pakalpojumu, īpašu cenu un atlaižu piedāvājumus, kā arī izrakstīt PVN rēķinus un pieņemt līdzīgus ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus.


Tiešais mārketings

„Sanitex“ apņemas apstrādāt Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi tiešā mārketinga mērķiem vienīgi tad, ja Jūs Veidlapā esat snieguši piekrišanu minētajam. Ja Jūs šādu piekrišanu neesat snieguši, „Sanitex“ Jums var nesniegt noderīgu un svarīgu informāciju.

„Cash&Carry” klienta kartes īpašnieks jebkurā brīdī drīkst atteikties no datu apstrādes tiešā mārketinga mērķiem, nosūtot e-pastu uz e-veikals@sanitex.eu vai uzklikšķinot uz atteikšanās saites, kas ir norādīta saņemtajā e-pastā.

„Sanitex“ nosūta lūgumu sniegt piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem tām personām, kuru dati ir norādīti Veidlapā (personām, kurām tiek pasūtītas papildu klienta kartes). „Sanitex“ neapstrādā šo personu datus, kamēr tas no šīm personām nav saņēmis piekrišanu.


Datu nodošana

Veidlapā norādītie dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot „Sanitex“ pilnvarotajiem partneriem, kuri var palīdzēt pārraudzīt „Sanitex“ tīmekļa vietni, administrēt „Cash&Carry” klienta karti un īstenot tiešo mārketingu. Šādas trešās personas var būt datubāzu programmatūru tirgotāji, ar datubāzu vadību saistīto pakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, kurjeri u.c.
Dati var tikt sniegti arī valsts vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai kādai pārvaldes iestādei, taču vienīgi, pamatojoties uz minēto iestāžu pieprasījuma, kā arī gadījumā, ja minētais nepieciešams likuma kārtībā, mūsu tiesību nodrošināšanai vai mūsu klientu, darbinieku un resursu drošībai.


Datu uzglabāšanas laiks

„Sanitex“ apņemas uzglabāt „Cash&Carry” klienta kartes administrācijas mērķiem apstrādātos datus, kamēr Jūsu rīcībā ir derīga klienta karte, taču ne ilgāk, kā 10 gadus pēc kartes pēdējās lietošanas reizes. Šāds datu uzglabāšanas laiks tiek noteikts „Sanitex“ tiesību un likumīgo interešu aizsardzības mērķiem.

„Sanitex“ apņemas uzglabāt tiešā mārketinga mērķiem apstrādātos datus ne ilgāk, kā 3 gadus pēc informatīvā izdevuma pēdējās atvēršanas reizes, izņemot gadījumu, ja Jūs iepriekš neesat snieguši piekrišanu minētajam.


Tiesības

Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi;
  2. saņemt informāciju saistībā ar datu apstrādes mērķiem, apstrādātajiem datiem, datu saņēmējiem, kuriem dati tika vai tiks izpausti, kā arī datu uzglabāšanas laiku, datu ieguves avotiem un Jūsu tiesībām;
  3. lūgt „Sanitex“ nodrošināt Jums piekļuvi Jūsu personas datiem, labot vai dzēst datus, kā arī ierobežot datu apstrādi;
  4. iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
  5. saņemt „Sanitex“ sniegtos personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un nodot šos datus kādam citam datu pārzinim, ja tas tehniski ir iespējams (datu pārnesamība);
  6. atsaukt piekrišanu, ja dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu;
  7. iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga LV-1011, tālr.: 67 22 31 31, e-pasts: info@dvi.gov.lv).

Sazinieties ar mums!

Jūs varat īstenot iepriekšminētās tiesības, sazinoties ar „Sanitex“ pa e-pastu: info@sanitex.eu.

 
 
 
 
Papildus informācija:
 
PROMO Cash&Carry vairumtirdzniecības bāzes-veikalu kontakti:
Rīga, Tīraines iela 3b
Tālr. 24337780
 
Rīga, Mūkusalas iela 95
Tālr. 24337787
  
Valmiera, E. Lācera iela 4
Tālr. 29569472
 
Daugavpils, Stadiona iela 3g
Tālr. 24337791
 
Liepāja, Parka iela 11
Tālr. 28800979