Lūdzu uzgaidiet…

Kā saņemt PROMO Cash&Carry klientu karti


PROMO Cash&Carry klienta karti (turpmāk saukta “Cash&Carry karte”) var saņemt tikai juridiskas personas.

Cash&Carry karte tiek izgatavota 7 darba dienu laikā un tā tiek izsniegta PROMO Cash&Carry veikalā.
Cash&Carry karte tiek anulēta, ja netiek lietota 2 gadus no tās izgatavošanas datuma.
 
Cash&Carry karte ir Sanitex SIA īpašums, tā var tikt anulēta bez brīdinājuma un ir lietojama saskaņā ar kartes lietošanas noteikumiem. Uz kartes norādītā persona ir pilnībā atbildīga par kartes un datu saglabāšanu. Kartes lietotājam par tās nozaudēšanu ir jāinformē Sanitex SIA pa tālruni +371 67048400. Kartes atradējam lūdzam to nodot Sanitex SIA, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas nov., LV-2111.

PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU

Datu pārzinis
Cash&Carry klienta kartes pieteikuma veidlapā norādīto datu pārzinis ir Sanitex SIA , reģistrācijas numurs: 40003166842, adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, e-pasts: info@sanitex.eu (turpmāk saukts „Sanitex”).

Datu apstrādes mērķi
Sanitex apņemas apstrādāt Cash&Carry kartes pieteikuma veidlapā (turpmāk saukta „Veidlapa“) norādītos datus Cash&Carry kartes pārvaldīšanas un tiešā mārketinga mērķiem.

Cash&Carry klienta kartes pārvaldīšana
Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, faksa numurs, telefona numurs, reģistrācijas numurs, uzņēmējdarbības licence, adrese, pasta indekss, e-pasts un cita Jūsu sniegtā informācija) tiek apstrādāti ar mērķi pasūtīt un saņemt Cash&Carry karti saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu, kas tiek izteikta aizpildot Veidlapu. Ja Veidlapā netiek norādīta obligāti sniedzamā informācija, Sanitex nevarēs izsniegt Cash&Carry karti. Sanitex apņemas apstrādāt datus ar datu subjekta piekrišanu, kā arī, balstoties uz tā likumīgajām interesēm un/vai līguma izpildi.
Sanitex drīkst nosūtīt Cash&Carry kartes īpašniekam preču un/vai pakalpojumu, īpašu cenu un atlaižu piedāvājumus, kā arī izrakstīt PVN rēķinus un veikt līdzīgas ar uzņēmējdarbību saistītas darbības.

Tiešais mārketings
Sanitex apņemas apstrādāt Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi tiešā mārketinga mērķiem vienīgi tad, ja Veidlapā esat snieguši piekrišanu minētajām darbībām. Ja Jūs šādu piekrišanu neesat snieguši, Sanitex nevarēs Jums sniegt noderīgu un svarīgu informāciju.
Cash&Carry klienta kartes īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no datu apstrādes tiešā mārketinga mērķiem, nosūtot e-pastu uz e-veikals@sanitex.eu vai uzklikšķinot uz atteikšanās saites, kas ir norādīta saņemtajā e-pastā.
Sanitex nosūta lūgumu sniegt piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem tām personām, kuru dati ir norādīti Veidlapā (personām, kurām tiek pasūtītas papildu klienta kartes). Sanitex neapstrādā šo personu datus, kamēr no šīm personām nav saņemta piekrišana.

Datu nodošana
Veidlapā norādītie personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu vietnes uzturēšanā un Jūsu datu aizsardzībā. Šādas trešās personas varētu būt  datubāžu programmu pārdevēji, datubāžu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, u.tml. Jūsu personas dati var tikt nodoti starpniekiem un/vai datu nesējiem, kā arī Sanitex grupas uzņēmumiem. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

Datu uzglabāšanas laiks
Sanitex apņemas uzglabāt Cash&Carry kartes pārvaldīšanas mērķiem apstrādātos personas datus, kamēr Jums ir derīga klienta karte un 10 (desmit) gadus pēc pēdējās kartes izmantošanas reizes. Šāds datu saglabāšanas periods ir nepieciešams, lai nodrošinātu Sanitex iespēju aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses.
Personas dati, kas apstrādāti tiešā mārketinga veikšanai, tiek saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās mūsu informatīvās vēstules atvēršanas. Izņemot, ja Jūs jau iepriekš atceļat savu piekrišanu saņemt informatīvus paziņojumus no mums.

Tiesības
Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1.    pieprasīt Sanitex atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;
2.    tiesības iebilst pret datu apstrādi;
3.    tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
4.    tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;
5.    tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga LV-1011, tālr.: 67 22 31 31, e-pasts: info@dvi.gov.lv).

Sazinieties ar mums!
Jūs varat īstenot iepriekšminētās tiesības, rakstot Sanitex elektroniski uz e-pastu privacy@sanitex.eu.