Bonux pulveris Rose 20 mazg. reizēm 1.5kg (COLOR)

Bonux pulveris Rose 20 mazg. reizēm 1.5kg (COLOR)

Veļas pulveris. Uzmanību! Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties or SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Mazgājamās veļas daudzums – 4,5 kg sausas veļas. Nav piemērots vilnai un zīdam
Sastāvdaļu: 5-15%: anjonu virsmaktīvajām vielām; <5%: polikarboksilātiem, nejonu virsmaktīvajām vielām, fosfonātiem, ceolītiem. Satur: fermenti, smaržas un aromātiskās kompozīcijas (CITRONELLOL, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL).
Izplatītājs: SIA „Sanitex”, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111. 371 67798677, E-pasts: lvinfo@sanitex.eu