Bonux Liquid Morrocan Argan Oil 20 mazg.reizēm 1.1L

Šķidrais mazgāšanas līdzeklis tumšo audumu kopšanai. Vācijā izstrādāta formula / ** Jaunums. Visām ūdens cietības pakāpēm.

Sastāvs: 5-15%: anjonu virsmaktīvās vielas, <5%: nejonu virsmaktīvās vielas, ziepes. Satur: fermentus, smaržas un aromātiskās kompozīcijas (BENZYL ALCOHOL, LIMONENE), PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Uzmanību! Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar reģionālajiem noteikumiem.

Satur METHYLISOTHIAZOLINON. Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no sala. Ražots ES.